Personskader og ulykker i 2015

De fleste personskadene i 2015, var resultat av ulykker.

De fleste personskadene i 2015, var resultat av ulykker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

De fleste personskadene som spesialisthelsetjenesten rapporterte i 2015, var resultat av ulykker. Skadene karakteriseres i hovedsak som mindre alvorlige. Samtidig er det flere alvorlige ulykker blant eldre mennesker.

Rapporten «Personskadedata 2015» fra Helsedirektoratet viser at 131.353 personskader ble rapportert. I samme periode rapporterte spesialisthelsetjenesten i overkant av 305.000 behandlede skadetilfeller. Dette betyr at Helsedirektoratet har informasjon om omstendighetene til 42 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.

Flest menn

Mange skader skjer i boligområde, men også vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei, samt sports- og idrettsområder har mange rapporterte skader.

 I overkant av 10.889 skader skjedde i inntektsgivende arbeid. Tyngdepunktet ligger i bygge- og anleggsvirksomhet og industri. Et annet poeng: Menn skades oftere enn kvinner.

Utfordrer velferdsstaten

Norsk pasientregister (NPR) ble vedtatt opprettet av Stortinget i 2007. Det er et personidentifiserbart register. Formålet er å «bidra til kunnskap som grunnlag for forebygging av skader og ulykker». Skader og ulykker er en stor utfordring for folkehelsen, og utgjør en vesentlig årsak til lidelse, død, uførhet, sykefravær og allmenn funksjonsnedsettelse. Skader og ulykker er således en stor utfordring både for folkehelsen og velferdsstaten, heter det i 2015-rapporten.

Vold og overfall

Ulykker gir altså størst antall personskader. Det er også en del personskader som skyldes vold, i form av overfall, og villet egenskade. Sistnevnte har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader.

De fleste skadene er mindre alvorlige, men eldre mennesker er ofte utsatt for mer alvorlige ulykker. Flesteparten av skadene skjedde i boligområde og i trafikken.