Manglende brannforebygging førte til storbrann

Dokumentar om redningstjeneste i krise

Manglende fokus på brannforebyggende arbeid, er konklusjonen til SP Fire Research etter brannen i Vestfold 23. juli 2015. (Illustrajsonsfoto: Shutterstock) 

Torsdag 23. juli 2015 brøt det ut brann i BASA-Huset i Tønsberg, et næringsbygg hvor ca. 70 firmaer hadde tilhold. Størsteparten av bygget brant ned.Forsikringserstatningene er anslått til flere hundre millioner kroner. En evaluering SP Fire Research har gjort, har avdekket alvorlige og kritikkverdige forhold ved sikkerhetsarbeidet i bygget. Noen av forholdene har vært direkte medvirkende til brannens store omfang. 

-Den informasjonen vi har hatt tilgang til, vitner om et gjennomgående manglende fokus på brannforebyggende arbeid, sier prosjektleder Christian Sesseng:

 - Det manglende forebyggende arbeidet har resultert i en rekke avvik fra krav i lover og forskrifter. Noen av disse har vært direkte medvirkende til at brannen fikk det utfallet den fikk.

Rapporten peker spesielt på at manglende vedlikehold av sprinkleranlegget, som på branndagen var utkoplet uten at tilstrekkelige kompenserende tiltak ble iverksatt, har bidratt til den raske brannutviklingen. I tillegg har flere brannvegger vært punkterte, noe som etter all sannsynlighet førte til raskere brannspredning gjennom bygget.

Rapporten peker også på at det har vært manglende organisatoriske tiltak og planverk for det brannforebyggende arbeidet.

Særskilt brannobjekt

BASA-Huset var registrert som særskilt brannobjekt. Det medfører at brannvesenet skal gå jevnlige tilsyn i bygget. Dette har imidlertid ikke skjedd siden 2003.

- Slik vi ser det, ville mange av de kritikkverdige forholdene i BASA-Huset kunne vært avdekket dersom tilsynene var gjennomført. Utbedring av avvikene ville gitt et helt annet utfall av denne hendelsen, sier Sesseng.

Evalueringen ble bestilt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet. Den ble gjennomført med tanke på hvorfor brannen ble så stor, og hvilke nasjonale læringspunkter som kan dras ut av hendelsen. Evalueringen skulle dessuten spesielt vurdere beskaffenheten til passive og aktive brannsikringstiltak, organisatoriske tiltak, samt brannvesenets innsats.

Evalueringen ble gjort på bakgrunn av gjeldende regelverk, politidokumenter, byggesaksdokumenter, annen byggteknisk dokumentasjon, og intervjuer.