Larvik og Lardal først med prosjekt på klimaendringer

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. (Foto: Shutterstock)

Hva må gjøres når vi rammes av flom, skred, ekstrem nedbør, stormflo og havnivåstigning - på grunn av klimaendringer? Norges Geotekniske Institutt jobber sammen med Larvik og Lardal med et pilotprosjekt, med tanke på de to kommunenes planverk overfor klimatrusler.

 Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utarbeidet rapporten "Tilpasning til klimaendringer", som skal brukes i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og i arbeidet med klimatilpasning. Rapporten tar opp de vansker det byr på å sikre mennesker, bebyggelse, og infrastruktur mot følgene av framtidige klimaendringer.

- Vi har allerede nå merket klimaendringene. Skal vi være godt forberedt på morgendagens endringer i vær og klima, trenger vi kunnskap. Det har NGIs rapport bidratt til. Derfor har vi også gjort dette til et satsingsområde i vår klima- og energiplan", sier miljøvernsjef Marit Vasbotten i Larvik kommune.

Ekstremnedbør, skred, flom

I løpet av prosjektet har Larvik og Lardal kommuner, som for øvrig blir sammenslått i 2018, funnet scenarier med ulike typer uønskede hendelser og konsekvenser som kan oppstå.

NGI-rapporten tar for seg  scenariene, og aktualiserer tiltak innenfor følgende områder i de to kommunene:

Lokale ekstreme nedbørsmengder på kort tid – urban flom og erosjon.
Skred, det vil si kvikkleireskred, jordskred, steinsprang og steinskred.
Flom i Numedalslågen samt mindre elver og bekker.
Stormflo og havnivåstigning.

- Hovedformålet med arbeidet har vært å gi Larvik og Lardal et best mulig faglig grunnlag for å innarbeide hensyn til naturfare og klimaendringer i deres risiko- og sårbarhetsanalyse, sier Carl B. Harbitz, som er avdelingsleder risiko, skredgeoteknikk og klimatilpasning, NGI.

Studien er den første i sitt slag, og er et pilotprosjekt delfinansiert av Miljødirektoratet. 

Kommunal beredskap

  • Lov om kommunal beredskapsplikt slår fast at kommunene har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet.
  • Alle kommuner er pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) hvert fjerde år. I dette arbeidet skal man kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser, og kommunene må ta hensyn til forventede klimaendringer.
  • Rapporten "Tilpasning til klimaendringer" er utarbeidet av NGI og overlevert Larvik og Lardal kommuner i april 2016. 
  • Miljødirektoratet har delfinansiert pilotprosjektet for Larvik/Lardal for å støtte gjennomføringen.

NGI

  • Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag.
  • NGI ble stiftet i 1953.
  • NGI har ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.
  • NGI arbeider mot følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi.
  • NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia.