Riksrevisjonen: Tunneler mangler sikkerhetstiltak

Mangelfull oppfølging av sikkerheten i tunneler

Tunneler mangler sikkerhetstiltak, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. (Foto: Riksrevisjonen)

​Arbeidet med å øke sikkerheten i veitunneler er ikke kommet langt nok. Det er iverksatt viktige oppgraderinger, men for mange tunneler er dokumentasjon fraværende, og det er ikke gjennomført brannøvelser. Trafikanter har heller ikke tilstrekkelig kunnskap om sikker adferd i tunneler, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen har undersøkt statens arbeid med sikkerhet i landets veitunneler. Utgangspunktet: Hvordan samsvarer tunnelsikkerheten med forskrifter? 

Revisjonen har sett på risikoanalyser, beredskapsplaner, gjennomføringer av øvelser, og tilsyn. Informasjonsarbeidet ovenfor trafikanter om sikkerhet og adferd ved ulykker i tunneler er også vurdert.

Over 1300 hendelser

Norge har over 1130 veitunneler. Årlig er det i snitt 1300 kjøretøystopp, 25 branner, og 15 branntilløp.

Riksrevisjonen har sett nærmere på 41 særlig risikoutsatte tunneler. Undersøkelsen viser at de fleste av deres risikoanalyser ikke tar opp særlige forhold og risikoer.

– Uten gode risikovurderinger vil en heller ikke få godt nok grunnlag for å avgjøre sikkerhetstiltakene som bør iverksettes, eller for å utarbeide beredskaps- og innsatsplaner for tunneler, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisor Per-Kristian Foss
Riksrevisor Per-Kristian Foss

I om lag halvparten av de utvalgte tunnelene  har det ikke vært brannøvelser de siste fire år. Dette gjelder blant annet sju undersjøiske tunneler, som gjennom risikoanalyser og faktiske hendelser er kjent for å ha langt flere branner enn andre tunneler!

Manglende informasjon

Informasjonen til trafikantene om adferd ved kjøring i tunneler, er heller ikke god nok.. Det dreier seg om  sikkerhetsutstyr, og bruken av det, og om selvredding.

Sentrale retningslinjer, veiledninger, og kvalitetssystemer er enten ikke utformet eller oppdaterte - eller gir ikke tydelige føringer for arbeidet med risikoanalyser og beredskapsplaner i regionene. Vegdirektoratet har heller ikke god nok informasjon for å følge opp at tunneler blir forvaltet i tråd med lover og forskrifter.

Klare råd

Riksrevisjonen råder Samferdselsdepartementet til å sørge for at Vegdirektoratet oppdaterer rammeverket for forvaltning av sikkerhet i tunneler. Dessuten at de utvikler en felles veileder for beredskapsplaner, og følger opp forvaltningen i regionene.

Riksrevisjonen råder også at Vegdirektoratet til, sammen med nødetatene, å styrke kompetansen til bilistene om selvredning, blant annet ved bruk av sikkerhetsutstyret som finnes i tunnelene.

Revisjonen har nylig overlevert dokumentet til stortinget for behandling.

 

Dokumentet kan lastes ned her.