Ny storulykkeforskrift

Den nye storulykkeforskriften beskriver tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser.

Den nye storulykkeforskriften beskriver tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Den nye storulykkeforskriften beskriver tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker hvor farlige kjemikalier inngår.

Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over angitte mengder, er omfattet av forskriften. Forskriften krever systematisk arbeid for å forebygge og begrense konsekvenser av store ulykker. De enkelte virksomheter skal ha et styringssystem som ivaretar kravene om opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer, og beredskap.

I tilsynet av storulykkevirksomhetene for 2016 vil tilsynsmyndighetene sjekke ut rutiner og prosedyrer, og samarbeids- og samordningsrutiner mellom virksomhetene. Oppfølging av underleverandører og kontraktører, og beredskapstiltak knyttet til eksplosjonsvern, inngår også i årets tilsyn.

De fem tilsynsmyndighetene er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet (Ptil) og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Tilsyn gjennomføres hvert år.

De fem myndighetene samarbeider om forvaltningen av forskriften gjennom Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS).

Den nye storulykkeforskriften trer i kraft 1. juni 2016, fastsatt i statsråd som en fellesforskrift.