Øver storkollisjon i Skagerak 

Tidenes største øvelse

Storøvelsen SCOPE2017 arrangeres i Skagerak september i år. (Foto: Kystverket)

Hva skjer når en oljetanker og et kjemikalieskip kolliderer i Skagerrak?
Planleggingen av den største beredskapsøvelsen som noen gang er arrangert i Norge er i gang. Det hele utspiller seg i Skagerak fra 25. til 29. september.

Skagerrak Chemical Oilspill Excercise (SCOPE) er historiens største øvelse og ledes av Kystverket. Det er kompetanseheving og trening på nasjonal og internasjonal samhandling ved skipsulykker som er hovedmålet.

Forberedelsene for stor-øvelsen har så langt vært å presentere prosjektet for deltakere, se på de enkelte deltakernes mål, scenarioer og fordeling av aktiviteter og ansvar.

– Dette er en nasjonal koordineringsøvelse der vi trener med andre aktører innen norsk beredskap, i tillegg er målet å styrke internasjonal koordinering ved akutte hendelser, sier prosjektleder for SCOPE2017, Stig Wahlstrøm fra Kystverket.

Arya Honarmand fra EU og prosjektleder Stig Wahlstrøm (til venstre) fra Kystverket er to sentrale aktører bak tidenes største øvelse - SCOPE 2017.

Omfattende øvingsmål

Scenario for øvelsen, som skal utspille seg i Skagerrak, er kollisjon mellom en kjemikalietanker og en oljetanker. Ulykken utløser en serie av hendelser som deltakerne må håndtere. Oljevern, bekjempelse av kjemikalielekkasje, evakuering og nødhavn, samt øvelse på nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler. 

Kystverket har avholdt nylig en todagers planleggingskonferanse. 

– I tillegg til hovedmålene var det å bygge nettverk en viktig del av samlingen. Det er med på å skape enda bedre grunnlag for det videre arbeidet, både med planleggingen og i forbindelse med gjennomføringen av øvelsen, sier prosjektleder for Scope 2017, Stig Wahlstrøm om konferansen og betegner den som vellykket. 

Øver mobilisering og samarbeid

Nasjonale aktører er brannvesen, politi, Kystvakt, Fylkesmannen med flere. Her vil Telemarks Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) få en vesentlig rolle. Internasjonale samarbeidsavtaler som Norge er tilsluttet innebærer at aktører fra en rekke land deltar.

– Som Kystverket vil Danmark og Sverige få testet samarbeidet med Norge ved en hendelse, også i konkret med utstyr og mannskaper. Det blir også en generell nettverks- og kompetansebygging for alle involverte, samt at EU får testet mobilisering av sine EUCP-team, innen akutt forurensning til sjøs, forklarer Wahlstrøm.

Stort forurensningspotensiale i Grenland

Jan Kristoffersen fra IUA Telemark ser på øvelsen som svært viktig for regionen han representerer.

–  I Telemark har vi ansvar for landets største risikoregion knyttet til akutt forurensning. Vi har store landbaserte bedrifter med tilhørende maritim sjøtransport av farlig gods som utgjør et stort potensiale for store forurensningshendelser, sier han.

Storøvelsen SCOPE2017 samler sentrale aktører, og avholdes 25. til 29. september i Skagerak. (Foto: Kystverket).

Den unike kystlinjen og naturmangfoldet gjør beredskapen mot akutt forurensning svært viktig for lokalsamfunnet. Med opprydningsarbeidet etter grunnstøtingene til Full City og Godafoss friskt i minne, og bevisstheten på risikotrafikken inn og ut av fjorden er øvelsen svært viktig for Telemark.

– SCOPE2017 gjør at vi får testet håndteringsevnen vår, og samhandling med andre beredskapsaktører både fra Norge og nabolandene våre, sier Kristoffersen.

– Vi ser spesielt fram til å få testet vår kjemikaliedykkerberedskap, og gjennomføringen av strandrenseoperasjon med innsatsorganisering.

Bred internasjonal deltakelse

En rekke internasjonale organisasjoner og myndigheter fra Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Island deltar på øvelsen. Ettersom øvelsen gjennomføres med støtte fra EU, skal også representanter fra Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) og EU-kommisjonen delta på øvelsen.

– Denne øvelsen vil gjøre oss bedre rustet til å møte økningen i sjøtransport av kjemikalier i Skagerrak og Oslofjorden, forteller prosjektleder i Kystverket, Stig Wahlstrøm.